Reactie Stichting Pensioenbehoud op rapport Motivaction

14 februari 2018

Over pensioeneducatie en -communicatie; Als er één ding uit het onderzoek van Motivaction naar voren komt, is het wel het grote gebrek aan pensioenkennis.

Amsterdam, 20180214 -- Als er één ding uit het onderzoek van Motivaction naar voren komt, is het wel het grote gebrek aan pensioenkennis. Het rapport is te vinden op: Motivaction. Hier ligt een grote taak en verantwoordelijkheid bij met name de bestuurders van pensioenfondsen. Waarom? Omdat de meeste werkenden verplicht pensioen opbouwen via deelname aan een pensioenregeling die de werkgever ? als onderdeel van het arbeidsvoorwaardenpakket ? aanbiedt. Pensioenfondsbestuurders dienen de belangen van de deelnemers voorop te stellen; dat is in essentie hun taak. Daar horen pensioeneducatie en pensioencommunicatie nadrukkelijk bij.

Een pensioenfondsbestuur hoort ? in het kader van effectieve pensioencommunicatie - te waarschuwen voor de grote risico?s van de plannen van de VVD, D?66 en de CU voor de ?hervorming? van het pensioenstelsel, voor zover die nu bekend zijn. Deze partijen willen naar een stelsel van ?individuele pensioenpotjes op basis van beschikbare premieregelingen?. Het bestuur zou moeten aangeven wat de uiteindelijke gevolgen daarvan kunnen zijn voor mensen die pensioen opbouwen, n.l.: geluk- en pechgeneraties, deconfitures, woekerpensioenen e.d.

Opinie door: Harry Bollema

Secretaris Stichting Pensioenbehoud

In de eerder genoemde politieke kringen leven opvattingen over het huidige, op collectieve risicodeling gebaseerde pensioenstelsel die ? als zij het voor het zeggen hadden ? ertoe leiden dat dit stelsel - het op één na beste van de wereld volgens Mercer- wordt afgebroken.

Het ligt dan ook in de rede dat bestuurders van pensioenfondsen veel krachtiger van zich laten horen als het erom gaat wat goed is voor de deelnemers en zich verre houden van? of zich zelfs, zo nodig in rechte, moeten verzetten tegen- allerlei ondoordachte of risicovolle maatregelen van politiek Den Haag.

Tot nu toe hebben zij echter nagelaten serieuze pensioenopvoeding te geven, waardoor bij de belanghebbenden ? de deelnemers die uit hoofde van hun pensioenaanspraken een vordering hebben op de fondsen ? sprake is van een enorme kenniskloof. En daar maakt de overheid ? met haar grote belangen als werkgever - op listige wijze als wetgever misbruik van.

Veel deelnemers van pensioenfondsen begrijpen niet dat hun fondsbestuurders zich niet met hand en tand hebben verzet tegen de doorgeschoten knevelarij die de invoering van de wet Nieuw Financieel Toetsingskader (nFTK) met zich mee heeft gebracht en die, ondanks de meer dan riante vermogenspositie van de meeste fondsen, nu al jaren zorgt voor een steeds verdergaande terugval in koopkracht van de rechthebbenden.

Zeker, het huidige stelsel behoeft op onderdelen enige aanpassing; dit betekent niet dat het kind met het badwater dient te worden weggegooid.

Motivaction

Pensioenbehoud voor Jong en Oud , Loon voor Later , Pensioen-Archief , KNVG , Opinie , Pensioen Inlegfactor, DNB over Doorsneepremie , Pensioen-Index , Franchise , ABP-Premie , PERS-Nieuws

Noot voor redacties