Specsavers - 2 hoortoestellen zonder bijbetaling, ongeacht waar en h..

07 december 2017

Datum:
22 november 2017
Dossiernr:

2017/00733
Uitspraak:
Afwijzing
Product / dienst:
Gezondheid
Motivatie:
Misleiding Ontbrekende informatie, Misleiding Prijs(vermelding)
Medium:
Audiovisuele Mediadiensten
De bestreden reclame-uiting
Het betreft de in augustus tot en met oktober 2017 uitgezonden televisiecommercial van Specsavers waarin door de voice-over wordt gezegd, voor zover hier van belang:
“Daarom ontvangt u nu twee hoortoestellen zonder bijbetaling ongeacht waar en hoe u verzekerd bent. Profiteer tot en met 31 oktober.” In beeld is de tekst te zien: “2 hoortoestellen zonder bijbetaling. Ongeacht waar en hoe u verzekerd bent”. Ondertussen staat onderin beeld, in kleinere letters: “Specsavers vergoedt uw (resterende) eigen bijdrage. Heeft u ook geen eigen risico meer, dan betaalt u dus niets bij. Zie voorwaarden op specsavers.nl.”
De commercial wordt afgesloten met de uitgesproken en in beeld getoonde mededeling: “Uw eigen risico verbruikt? Dit is hét moment om een hoortoestel aan te schaffen”.

De klacht
Specsavers suggereert dat bij haar niemand hoeft bij te betalen en dat Specsavers, in tegenstelling tot concurrenten, gratis hoortoestellen verstrekt. Dit is volgens klager niet waar en hij licht dit als volgt toe. Vorig jaar heeft Specsavers ook een actie met ‘gratis hoortoestellen’ gehad, waarvan werd meegedeeld dat deze actie eindig was en slechts tot oktober 2016 gold. In verband met de voorgenomen vervanging van zijn hoortoestellen in 2017 en ervan uitgaande dat Specsavers geen hoortoestellenactie zou houden, heeft klager voor 2017 een aanvullende ziektekostenverzekering genomen. Nu blijkt dat Specsavers de actie in 2017 toch heeft verlengd. Klager stelt voor de bij Specsavers aangeschafte hoortoestellen dankzij zijn aanvullende verzekering – waarvoor hij extra premie heeft betaald – een vergoeding van € 322 te hebben ontvangen. Deze vergoeding moet klager aan Specsavers doorbetalen. Wie geen aanvullende verzekering heeft afgesloten, krijgt die aanvulling vergoed door Specsavers, aldus klager. Dit wordt in de commercial niet vermeld. Omdat klager de vergoeding van de verzekering moet doorbetalen aan Specsavers, terwijl hij deze vergoeding ontvangt dankzij de aanvullende ziektekostenverzekering waarvoor hij extra premie heeft betaald, is klager van mening dat hij meebetaalt aan de hoortoestellen die voor hem dus niet geheel gratis zijn.

Het verweer
Namens adverteerder is gemotiveerd verweer gevoerd. Voor zover relevant voor de beslissing wordt in het hiernavolgende oordeel op het verweer ingegaan.

Het oordeel van de Commissie
1. De Commissie stelt voorop dat zij, anders dan adverteerder, ervan uitgaat dat de klacht alleen is gericht tegen de hiervoor beschreven televisiecommercial en niet tegen de flyer van Specsavers waarin (kennelijk) eind 2016 een soortgelijke hoortoestellenactie is geadverteerd. Klager heeft in het klachtenformulier deze flyer niet genoemd en heeft deze ook niet als bestreden uiting overgelegd. Wel heeft klager het beëindigen van de actie in 2016 genoemd als reden om voor 2017 een aanvullende verzekering af te sluiten.
2. Klager maakt bezwaar tegen de televisiecommercial omdat Specsavers daarin volgens hem ten onrechte suggereert dat zij – in tegenstelling tot haar concurrenten – gratis hoortoestellen verstrekt en dat bij haar niemand hoeft bij te betalen. Klager onderbouwt zijn standpunt door te wijzen op de extra premie die hij heeft betaald voor de aanvullende zorgverzekering die hij alleen met het oog op de aanschaf van hoortoestellen heeft afgesloten, terwijl hij de (extra) vergoeding die hij uit deze aanvullende verzekering voor zijn hoortoestellen ontvangt moet doorbetalen aan Specsavers. Klager stelt dat hij via het betalen van premie voor de aanvullende verzekering meebetaalt aan de ‘gratis’ hoortoestellen en dat in de commercial op deze situatie niet wordt gewezen.
3. Deze klacht kan naar het oordeel van de Commissie niet slagen. In de commercial worden “twee hoortoestellen zonder bijbetaling, ongeacht waar en hoe u verzekerd bent” aangeboden. Onderin beeld wordt toegelicht dat Specsavers bij deze actie “uw (resterende) eigen bijdrage” vergoedt en dat dus, indien men ook geen eigen risico meer heeft, niets hoeft te worden bijbetaald. Verder wordt in de commercial voor de voorwaarden verwezen naar adverteerders website specsavers.nl, waarop de actie onder het kopje “Hoe het werkt? Heel gemakkelijk!” in zes stappen nader wordt uitgelegd. Op grond van het voorgaande is naar het oordeel van de Commissie voor de gemiddelde consument voldoende duidelijk dat de aanbieding “twee hoortoestellen zonder bijbetaling, ongeacht waar en hoe u verzekerd bent” inhoudt dat de consument de eigen bijdrage, die resteert na de vergoeding voor de hoortoestellen vanuit zijn basisverzekering en eventuele vergoeding vanuit een aanvullende verzekering, niet zelf behoeft te betalen omdat Specsavers die eigen bijdrage voor haar rekening neemt en de consument derhalve de hoortoestellen zonder bijbetaling ontvangt waar en hoe hij verzekerd is.
4. In de commercial wordt niet gesteld of gesuggereerd dat de door de zorgverzekering op basis van een aanvullende verzekering toegekende vergoeding voor de hoortoestellen niet aan Specsavers ten goede zou komen, maar aan de consument wordt uitgekeerd. Klager merkt terecht op dat de actie voordeliger is voor consumenten die alleen een basisverzekering hebben, omdat de eigen bijdrage die Specsavers in dat geval voor haar rekening neemt hoger is dan wanneer daarnaast aanspraak bestaat op een vergoeding vanuit een aanvullende verzekering, waarvoor door de consument extra premie is betaald. Dat er verschil is in het bedrag van de eigen bijdrage die Specsavers voor haar rekening neemt, betekent echter niet dat de mededeling in de commercial “twee hoortoestellen zonder bijbetaling” onjuist is. Immers, in beide gevallen – met of zonder extra vergoeding vanuit een aanvullende verzekering – hoeft de consument tijdens de actie niets aan Specsavers te betalen. Het is de vrije keuze van de consument om zich al dan niet aanvullend te verzekeren.
5. Dat klager zich aanvullend heeft verzekerd omdat hij meende dat de hoortoestellenactie van Specsavers uit 2016 definitief beëindigd was, kan Specsavers niet worden tegengeworpen. Adverteerder heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat haar in 2016 gehouden hoortoestellenactie – zoals vermeld in de flyer – in december is beëindigd en dat zij in maart 2017 een (soort)gelijke actie is gestart. Het staat een adverteerder vrij om een actie te herhalen. Specsavers heeft ook niet de indruk gewekt dat sprake was van een eenmalige actie.
6. Op grond van het voorgaande wordt als volgt beslist.

De beslissing
De Commissie wijst de klacht af.