Verklaring KPMG inzake Vestia

26 april 2012
Naar aanleiding van recente ontwikkelingen bij woningcorporatie Vestia heeft KPMG nader onderzoek ingesteld. KPMG is sinds medio 2010 de externe accountant van Vestia en heeft over de Jaarrekening 2010 een controleverklaring afgegeven. Op basis van de voorlopige bevindingen van het onderzoek zijn bij KPMG twijfels gerezen of alle derivatentransacties op een juiste wijze in de Jaarrekening 2010 zijn verwerkt. Ook de feiten waar momenteel een strafrechtelijk onderzoek naar worden gedaan, zouden een effect kunnen hebben gehad op de verwerking. KPMG heeft daarom aan Vestia laten weten de controleverklaring van 31 mei 2011 niet te kunnen handhaven.

Alhoewel in dit dossier bijzondere omstandigheden een rol lijken te spelen, is dit incident voor KPMG aanleiding geweest voor nader onderzoek naar opdrachten bij woningcorporaties waar KPMG de accountantscontrole verzorgt. Waar nodig is op basis van observaties in individuele dossiers contact opgenomen met de betrokken woningcorporatie. Het onderzoek heeft tevens geleid tot generieke maatregelen voor opdrachten waar KPMG de externe accountant van een woningcorporatie is.

In algemene zin constateert KPMG dat veel woningcorporaties de afgelopen jaren een transformatie hebben doorgemaakt. Er is sprake van schaalvergroting, taakverbreding en soms betrokkenheid bij aanzienlijke en complexe financiŽle transacties. Dat vraagt om adequate beheersing en controle, zowel intern als extern.

KPMG heeft in dat kader de volgende interne maatregelen genomen:

* Er heeft een aanpassing van de controleprocedure plaatsgevonden die past bij opdrachten met een hoger risicoprofiel, onder andere door een kwaliteitsbeoordeling vůůr afgifte van de controleverklaring door een andere onafhankelijke accountant. * De personele samenstelling van alle controleteams op woningcorporaties is beoordeeld en waar nodig zijn mutaties doorgevoerd en/of specialisten toegevoegd. * Er heeft aanvullende training voor leden van de controleteams plaatsgevonden. * Er komt een trainingsaanbod voor woningcorporaties, met name rond de treasury-functie.

KPMG wil van harte bijdragen aan het actuele maatschappelijke debat over de rol en verantwoordelijkheid van woningcorporaties in ons land, niet alleen voor het realiseren van betaalbare woningbouw maar ook in relatie tot verantwoord, duurzaam en transparant financieel beheer. In dat debat komen tevens vragen aan de orde rond de 'governance' bij woningcorporaties, de financiŽle deskundigheid van toezichthouders en de inrichting van het externe toezicht. KPMG wil daarbij ook wijzen op ervaringen en inzichten in sectoren buiten de wereld van de woningcorporaties.

Nood voor de redactie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jan-Willem Wits, [klik hier voor het telefoonnummer] of 06 - 118 786 37.